Website

Translation

ในประเทศออสเตรเลีย มีหน่วยงานที่ชื่อว่า National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) มีหน้าที่ออกนโยบาย ควบคุมกฏเกณฑ์ รักษามาตรฐานและออกใบอนุญาติประกอบอาชีพเป็นนักแปลและล่ามในออสเตรเลีย
นักแปลและล่ามในออสเตรเลีย จำเป็นต้องถือใบอนุญาติประกอบอาชีพ จึงจะสามารถให้บริการแปลเอกสารหรือเป็นล่ามได้อย่างถูกต้องตามกฎ

ในการยื่นวีซ่ากับทาง Department of Immigration and Border Protection  (DIBP) นั้น จำเป็นต้องแปลเอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้เป็นภาษาอังกฤษก่อน จึงจะสามารถใช้ยื่นเรื่องได้  และทาง DIBP ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า เอกสารที่แปลนั้น ถ้าเป็นนักแปลในออสเตรเลีย ต้องถือใบอนุญาติจาก NAATI เท่านั้น
ถ้าเป็นนักแปลที่อยู่ต่างประเทศ จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการแปลภาษานั้นๆ

ที่ Smart Migration Services เราทำงานร่วมกับนักแปลและล่ามที่ถือใบอนุญาติจาก NAATI และพร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการติดต่อนักแปลและล่ามให้ค่ะ